KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Západočeské muzeum v Plzni.
Západočeské muzeum v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni. 
Autor / zdroj foto: Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni / Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni celoročně nabízí expozice Archeologie, Historie, Plzeňská městská zbrojnice nebo Umělecké řemeslo/Užité umění. V dalších dvou sálech probíhají krátkodobé výstavy různého zaměření.

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem svých sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. V muzeu najdete několik stálých expozic, mězi největší patří: Plzeňská městská zbrojnice (největší historická zbrojnice v ČR); interaktivní expozice Archeologie a Historie (zaměřené na historii regionu od pravěkého osídlení až do poloviny 19. století) a expozici Umělecké řemeslo/Užité umění. V dalších dvou výstavních sálech probíhají krátkodobé výstavy různého zaměření. 

Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, edukační programy pro školy a příměstský tábor. Součástí muzea je rozsáhlá knihovna se studovnou a přednáškový sál vybavený audio technikou, data projektorem a promítacím plátnem. Ideální místo pro prezentaci Vaší firmy nebo koncert komornějšího rázu. 

Reprezentativní prostory muzea bývají stále častěj využívány k pořádání svatebních obřadů. Příjemné posezení s širokým výběrem káv a nealkoholických nápojů nabízí muzejní kavárna. V prostorách šatny probíhá komisní prodej odborných publikací a upomínkových předmětů. Neorenesanční budova muzea patří k nejkrásnějším dominantám města Plzně. Nachází se přímo v jeho historickém jádru.


Plzeňská městská zbrojnice
Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice. V roce 1363 ji založil český král a římský císař Karel IV. Expozici tvoří palné zbraně a zbroj z konce 14. až poloviny 17. století. Za evropskou raritu je považována sbírka gotických pušek - hákovnic s luntovým zámkem a soubor mušket z období třicetileté války. Součástí expozice je i sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů a část původních městských hradeb. Zachovalé zdivo a rozsáhlý panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem v roce 1618 činí expozici výjimečnou.

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – Archeologie
Expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku. Na 27 panelech doplněných bohatou fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se můžete seznámit s vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Ve 34 vitrínách jsou představeny trojrozměrné artefakty získané do sbírek muzea během více jak 130 let terénních archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty, jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem.

Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. Díky vystaveným replikám si návštěvníci mohou vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – Historie
Expozice seznamuje návštěvníky muzea s dějinami západních Čech od 10. do poloviny 19. století. Pozornost je věnována především rozmanitosti hmotné kultury na pozadí historických událostí. Historický vývoj je představen na základě historických a uměleckých předmětů své doby s využitím archeologických nálezů z uvedeného období. Expozice je členěna do kapitol - Stará Plzeň, středověká transformace, středověká vesnice, město v pozdním středověku, Plzeňsko ve válkách husitských a poděbradských, Jagellonská doba, renesance, třicetiletá válka, baroko, osvícenství a biedermeier, revoluce 1848. Závěr expozice tvoří část věnovaná mincovnímu kabinetu. Expozice je doplněna interaktivními dotykovými panely, které poskytují hlubší informace k historii západních Čech.

Umělecké řemeslo / Užité umění
Vedle velkých souborů skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa, cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, sakrálního umění, plakátů a grafických listů je v expozici představen také reprezentativní výběr ze sbírky antického umění či exotická kolekce řemeslně náročných prací z Blízkého i Dálného Východu. Ve zvláštní samostatné části je připomenut také plzeňský rodák, přední osobnost československé funkcionalistické tvorby a světově uznávaný představitel vizuálního designu Ladislav Sutnar.

Kromě uměleckohistorické kvality exponátů je podstatný i způsob, jakým jsou prezentovány. Tvůrci expozice vystavili předměty obdobně, jako tomu bylo na počátku minulého století - ve velkém počtu, ve skupinách sdružujících předměty podle materiálu a pro určitou dobu typického stylu zpracování a bez dalších rušivých informací. Předměty tak působí pouze svojí vlastní uměleckořemeslnou kvalitou, nutí k zamyšlení, inspirují. Potřebné detailní popisy, obsažnější informace a komentáře k jednotlivým exponátům jsou vyčleněny mimo vitríny a podány prostřednictvím moderních vizuálních prostředků, v kontrastu k minulosti.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.